کارته سخی

Comments

Anonymous said…
او باچه! تو به چی عکسای نو خوده نمی هلی کی مو توخ کنی؟ عکسهای نو بلو!