تا بی نهایت

Comments

Anonymous said…
اگه یگو عاشوق بشه ده شان شی موشه کی خود شی بی یار قدم می زنه.
این یکی واقعا زیباست رضا
خوشم آمد
عکاسی در شب را ادامه بده
ollhai said…
That pleases me well!
Nice Blog Difficult language