روضه سخی

Comments

Hameed Nori said…
سلام ساحل عزیز! وقعاً کانترست و رنگ این خیلی خوب است. شاد باشی
Anonymous said…
کانتراست یا تضاد رنگ ها معمولا به چیزی گفته می شود که در آن دو رنگ کاملا متضاد مانند سفید و سیاه یا رنگ هایی که با همدیگر تضاد غیر مستقیم می سازند چون سبز و آبی را می توان تضاد نامید. نه نیلی و سیاه را.
reza Sahel said…
خوب بود عالی است
Anonymous said…
عجیب عکس است که چهار درآن دیده میشود نه رنگ نیلی و سیاه
Anonymous said…
I am very glad to read your new posts! They are so great, and you are very creative! The world is but a canvas to the imagination. kamagra oral