كودكان افغان

Afghan Kids

Comments

Hameed Nori said…
سلام ساحل عزیز! عکس کودکان خیلی مقبول است. عکسها ره در کجا برداشتی? عالی بود
Hameed Nori said…
ممنون ساحل جان! از مشوره خوب شما. گفته های شما درمورد عکسهایم خیلی برایم مفید بوده و است. علاقه زیاد به عکاسی دارم باور دارم آهسته آهسته خوب میشود. عکس این دو چهره بسیار زیبا هستند
Parvati said…
Really beautiful photos :)
Parvati said…
Really beautiful photos :)