سگ جنگي

صبح روز جمعه مثل روزهاي پيش زود از خواب بيدار شدم براي اينكه از موتر جا نمانم چون در مسير كارم رفت و آمد موتر بسيار كم است ( بد مسير است) رفتم سر كار ولي تا چاشت بيكار بودم بعد از ظهر مي خواستم به همراه دوستانم به طرف خانه بيايم. بعد از اينكه از دفتر خارج شديم تقريبا يك كيلومتر دورتر از دفتر تجمع مردم را ديدم فكر كردم شايد تفريح آمدن. با دوستانم گفتم در اين هواي سرد مردم آمدن تفريح! يكي از دوستانم گفت: نه خير. درست است كه براي تفريح آمده اند. ام نه براي تفريح سالم . آنان براي اين آمده اند كه دو تا حيوان زبان بسته را به جان هم بيندازند. منظورت چه است؟ سگ جنگي. سگ جنگي يك سرگرمي است براي عده اي از مردم. آنان با انداختن دو حيوان زبان بسته به جان هم از تماشايش لذت مي برند. آيا اين كار درستي است؟ برايم جالب بود. براي اولين بار مي خواستم سگ جنگي را ببينم. از دوستانم خواستم تا با هم برويم . متاسفانه آنها علاقمندي از خود نشان ندادند. به ناچار با دوستانم خدا حافظي كردم و از موتر پياده شدم. رفتم نزديك تا ببينم از نزديك چه خبر است. به هر حال برايم جالب بود و يك تعداد عكس گرفتم. ولي انها متوجه من شد به شدت مخالفت مي كردن تا عكس نگيرم. من تعداد عكس از گوشه و كنار مخفيانه گرفتم بعد از چند 45 دقيقه اي محل را ترك كردم و به طرف خانه رفتم

Comments

Mohammad Baseer said…
hi Mr Reza sahil
I have seen your Photos that you have taken from dogs fight.
it is really a bad pastime in Afghanistan specially in Kabul.and you broadcast it.
so by this massage i want to appreciate you and wish more succes s.

you friend:
Mohammad Basir Qurbani