نور و عكاسي در شب

يكي از نوازنده هاي كه در شب اهداي جوايز جشنواره بزرگ فيلمهاي كوتاه و مستند كابل هنر نمايي مي نمود
نمايش گروه تياتر در جشنواره فيلمهاي كوتاه و مستند كابل
photo by: M. Reza Sahel

Comments