بند امير جاي تفريحي براي مردم افغانستان
نماي از بند قرغه كابل
غروب كابل بهار 1388

Comments

Anonymous said…
عالي است