Posts

Snow .... برف ....

آخرین روزهای پائیر در کابل کم کم فصل زیبای زمستان در حال آمدن است

اینبار پاناروما از نقاط مختلف کشور

دهقان (کشاورز) ولایت بدخشان

کوه های سالنگ، زمستان امسال

رنگ چشمان من

همکاری

یخچال های طبیعی در سالنگ

پشت دروازه بسته

بند امیر بامیان

(گل پنیرک)

نمای از کوه و دمنه ولایت سرپل